Tüketici Uyuşmazlıkları için Zorunlu Arabuluculuk Şartı Nelerdir?

Tüketici Uyuşmazlıkları için Zorunlu Arabuluculuk Şartı Nelerdir?

 

Tüketici Uyuşmazlıkları için Zorunlu Arabuluculuk Şartı

 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73/A maddesi eklenerek 10.390 TL ve üzeri tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklara dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. 

Dava şartı, mahkemenin o davayı esastan inceleyebilmesi ve karara bağlayabilmesi için olmak zorunda olan şartların tümü olarak tanımlanabilir. Dava şartının yerine getirilmemesi durumunda dava mahkemece usulden reddedilir.

Arabuluculuğun tüketici uyuşmazlıkları için de dava şartı olarak getirildiği göz önüne alınırsa, tüketici mahkemelerine başvurulmadan açılan davalar usulden reddedilecektir.

Yapılan yeni değiliklik neticesinde, bazı konularda orunlu arabuluculuk kapsam dışında tutulmuştur. Bunlar;

  • Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar
  • Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar
  • 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar
  • 74 üncü maddede belirtilen davalar
  • Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi demek, uyuşmazlık konusu taraflardan birinin keyfi olarak arabuluculuk görüşmelerine katılmaması durumunda, dava yoluna gidilirse katılmayan tarafın yargılama ve vekalet ücretlerinin tamamından sorumlu olması demektir. Ancak tüketiciler açısından bu durumun bir istisnası bulunmaktadır; Tüketici olan taraf ilk toplantıya mazeretsiz bir şekilde katılmasa bile yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacak ve mahkeme tarafından lehine olarak vekalet ücretine hükmedilebilecektir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması veya tarafların katılmaması sebebiyle görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

Ayrıca geçici maddeyle; GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”  Şeklinde denilerek Bu değişikliğe konu hükümler yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtayda hali hazırda görülmekte olan davalar için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Daha fazla bilgi için info@ozbey.av.tr mail atabilirsiniz.

Diğer Yazlarımız