KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU HAKKINDA CEZA YARGILAMASINDA SON DURUM

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU HAKKINDA CEZA YARGILAMASINDA SON DURUM

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU HAKKINDA CEZA YARGILAMASINDA SON DURUM:

 

Son dönemde konkordato müessesesinin sık sık tercih edilen bir hukuki çare olarak karşımıza çıkması ile birlikte, karşılıksız çek için cezai yaptırım öngören yasal düzenleme ile konkordato müessesesinin birlikte yarattığı hukuki sorunlara çareler aranmaya başlandı. Bu sorunlardan birisi de, borçlu tarafından mühlet kararı öncesinde ileri tarihli olarak keşide edildiği ispat edilen ve fakat mühlet aşamasında karşılıksız kalan çeklerin hukuki durumunun ne olacağıdır.

Bu konuda Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 10.06.2019 tarih ve 2019/23974 Esas, 2019/9339 Karar sayılı kararı konuya açıklık getirmiş olup Yargıtay özetle aşağıda belirtildiği şekilde hüküm tesis etmiştir;

 

İlk olarak “Açılan ceza davasına bakmakla görevli ve yetkili icra ceza mahkemelerince; devam eden konkordato (tasdiki) yargılaması süreci, 5271 sayılı CMK'nin 218/1, maddesi gereği "bekletici sorun" yapılmak suretiyle, konkordato (tasdiki) yargılamasını yapan hukuk mahkemesince verilecek kararın sonucuna göre;

  1. ŞAYET ÇEK HESABI SAHİBİ TÜZEL KİŞİ HAKKINDA KONKORDATONUN TASDİKİNE KARAR VERİLİRSE; borçlunun iyi niyetinin kesinleşmesi, …. konkordatonun tasdiki kararıyla birlikte kesinleşen konkordato anlaşmasına göre hüküm ve sonuçları yeniden belirlenen suça konu çekin, ibraz tarihinden sonra suçun konusunu oluşturan zorunlu unsurları sahip bir çek olmaktan çıkması, DOLAYISIYLA TÜZEL KİŞİ YETKİLİSİ OLAN SANIKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEKTİR.
  2. ŞAYET ÇEK HESABI TÜZEL KİŞİ HAKKINDA KONKORDATONUN HERHANGİ BİR NEDENLE REDDİNE KARAR VERİLİRSE; BU SEFER BEKLETİCİ SORUN KARARININ KALDIRILMASIYLA CEZA YARGILAMASINA DEVAM EDİLECEKTİR.
  1. Konkordato (tasdiki) yargılamasını yapan mahkemece, konkordatonun reddi kararma kadarki süreçte, şayet çek hesabını yönetimi, bu hesaba para aktarma, çek hesabı üzerinde tasarruf etme gibi yetkilerin şirket yönetim organından alınıp komisere verilmesi yönünde bir karar verilmişse ve bankaya ibraz edilen çek, komiserin yetkili olduğu dönemde karşılıksız çıkmışsa; bu durumda şirket yetkilisi gerçek kişilerin 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesi gereği cezai sorumluluklarının devam etmeyeceğine,
  2. Konkordato (tasdiki) yargılamasını yapan mahkemece, konkordatonun reddi kararına kadarki süreçte, şayet çek hesabını yönetimi, bu hesaba para aktarma, çek hesabı üzerinde tasarruf etme gibi yetkilerin şirket yönetim organından alınıp komisere verilmesi yönünde açık bir karar verilmemişse; bu konudaki tüm yetkiler şirket yöneticilerinde olacağından, söz konusu kişilerin bu süreçte bankaya ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çekten dolayı 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesi gereği cezai sorumluluklarının devam edeceğine, 10.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

 

Sonuç olarak, Yerel Mahkemeler Yargıtay’ın son kararı doğrultusunda devam eden yargılamalar ile ilgili beraat ya da cezalandırma konusunda hüküm kurmamakta, konkordato mühleti boyunca davayı bekletici mesele yapma yolunu tercih etmektedirler.

 

Diğer Yazlarımız