İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku | İşe İade Davaları, İşçi Avukatı

İş hukuku genelde işveren ve işçi haklarını korumak adına ortaya çıkarılmıştır. İşçi ücretleri, çalışma koşulları, işçi koşulları, işçi ilişkileri ve işveren gibi konuları ele almaktadır. İstanbul iş hukuku hukuk çerçevesinde Kara Avrupası hukuk sistemleri içerisinde incelenir.

Asli mahkeme ya da asliye hukuk mahkemelerinde bulunan iş mahkemelerinden ortaya çıkmaktadır. Zira genel konuların belirlenmesi adına öncelikle komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlar yasal olan hakları koruma altına almaya çalışmaktadır.

Ayrıca bu sendikalar ve komisyonlar koruma koşulu taşımaktadır. Öte yandan genel kapsam içinde işveren işçi ilişkileri ve işçi sendikaları koruma ve inceleme gerektiren hukuk dalı olduğunu nitelemektedir.

İş Hukuku

İşveren ve işçi haklarını konu olarak ele alır. Söz konusu iş hukuku, işveren ve işçi arasında oluşan her türlü sorun ve uyuşmazlığı adalet çerçevesinde çözümlemek için ortaya çıkmaktadır. Çıkan ya da çıkacak sorun ve uyuşmazlıklar iş mahkemeleri içerisinde ele alınır.

1745 sayılı İş Kanunu, işçi ücretleri, iş yeri sözleşmesinde geçen hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı, çalışma karşılığı daha öncesinde belirtilen en az olan asgari ücretin verilip verilmediği gibi pek çok konuyu ele almaktadır.

Ayrıca iş ve işçi bulma kurumu olan SGK benzeri kurum, kuruluşlar ve dernekler ile arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Aynı zamanda uyulması gereken bütün kuralları bütünleştirir. Öte yandan İstanbul İş hukuku toplu ve bireysel iş hukuku olmak üzere iki alanda incelenir.

Bireysel İş Hukuku

Özellikle işçi sayısının geneline göre daha az olan işletmelerde yaşanan; işveren ve işçi arasında oluşan sorunları ve uyuşmazlıkları ele alır.  Burada yaşanan, davranış bozuklukları, iki taraftan birinin işçi sözleşmesine uymaması, iş görmeme, yaşanabilecek sözleşme ihlalleri gibi durumları kanunlar çerçevesinde ele alır ve düzenler.

Toplu İş Hukuku

Özellikle işçi sayısının geneline göre daha çok olan işletmelerde yaşanan; işçi ve işveren tarafından toplu olan temsili gruplar yani sendikalar gibi kuruluş veya derneklerde uygulanır. Toplu iş sözleşmelerinde hak uyuşmazlıklarına ve menfaat durumlarına karşılı; lokavt, arabuluculuk, grev ve hakem kuralları gibi konu ele alır ve çözümler. 

İki bağlamda da ele alınan konular iş hukuku problemlerini çözümler. İş hukuk problemlerinin çözümlenmesi adına öncelikle “işçi”, “işveren”, “alt veren” ve “işveren” kavramlarının bilinmesi gerekmektedir.

Öte yandan İş hukuku kurallarını ihlal eden kişi ya da kişiler için işe iade davası açılabilir. Ancak davanın açılmasıyla birlikte en geç 30 gün içerisinde davanın açılması gerekir. İş alacakları davasında; iş kazası, meslek hastalığı tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ve ulusal bayram tatil ücretleri, asgari geçim indirimi, yıllık izin ücretleri kötü niyet tazminatı gibi alacaklar oluşturur.

İş Hukuku Davaları | İşe İade Davası

İşveren iş akdi geçerli bir neden olmadan feshedilen işçinin iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davaya İşe İade davası denmektedir. İşe iade davası iş kanunu bağlamında ele alınan bir davadır. İş hukuku gereği işçi ve işveren arasında ki sözleşmede her iki tarafa da haklar yüklenmektedir.

Aynı zamanda hakların yanında sorumluluklar ve borçlar da yüklemektedir.  İş kanunu yasaları özellikle işçiyi koruma amacı gütmektedir. Öte yandan işverenin iş sözleşmesini keyfi bir şekilde sona erdirmemesi için sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu sınırlandırmalar geliştiği taktirde işe iade kavramı ortaya çıkmaktadır.

İşe İade Davası Nasıl Açılır

İş güvencesi altında çalışan herhangi bir işçinin iş sözleşmesinin bir neden belirtmeden feshedilmesi durumunda İş Kanunu 20. maddesi gereği; fesih sebebinin gösterilmemesi veya gösterilse dahi kanuni bir geçerliliği olmadığı taktirde fesih tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde dava açılır.

İstanbul iş hukuku davaları arasında en sık görülen davalar arasında işe iade davası yer almaktadır. Aynı zamanda davanın sonuçlanmasının ardından işçinin işe başlatması zorunludur. Bu süre içerisinde işine başlamayan işçi, mahkemenin belirlediği tazminatı alır.

İşe iade davalarında süreçleri doğru ve daha sağlıklı ilerletmek için içerisinde Özbey Avukat Bürosunu da barındıran İstanbul iş hukuku avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

  

Kıdem Tazminatı

Herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin işten ayrılması durumunda çalıştığı süre boyunca emeğinin karşılığı olarak alacağı kanuni hakka kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı almak için en önemli koşul, çalıştığı iş yerinden en az 1 sene boyunca çalışıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte diğer şartlar şu şekildedir;

  • İş veren ahlaklı davranmaması veya iyi niyetli davranmaması
  • İşçinin niyet, sağlık veya ahlak kurallarına aykırı davranması ve bu sebeplerle işin durması.
  • İşçi bireyin askerlik görevinin bulunması.
  • İşçi kişinin ölümü.
  • İşçinin emeklilik şartlarının oluşması.

 İşçi en az 1 sene boyunca çalışmış ve belirtilen şartlardan en az birinin gerçekleştirmesi durumunda kıdem tazminatı davası açabilir. Ancak önceden zamanı belirlenmiş olan iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı davası açılmamaktadır.

İş hukuku davası içerisinde bulunan kıdem tazminatı davaları genellikle 17 ila 18 ay içerisinde sonuçlandırılır. Ancak bölge adliyelerinde iş davaları genellikle 6 ila 9 ay içerisinde sonuçlandırılır. Aynı zamanda Yargıtay aşamasında 12 ila 18 ay içinde sonuçlandırılır. İş hukuku davaları daha hızlı ve sağlıklı sonuçlanması adına İstanbul iş hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Özbey Hukuk Bürosu iş hukuku avukat kadroları iş hukuku çerçevesinde hizmet vermektedir.

İhbar Tazminatı

İşçinin kanunda öngörülen sürelere göre haber verilmeden ihbar süresinin bitmesi süresi dolmadan işten çıkarılmasıyla işçinin kazandığı kanuni hakka ihbar tazminatı denir. İşçi eğer belirlenen sürelere içerisinde haber vermeden işten ayrılırsa bu sefer işçi işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.